Diskusija par ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu

Vieta H.E. Vanadziņš. Ziemeļu restorāns, Rīgas iela 15, Cēsis, Cēsu novads

Datums

29.05.2024

Laiks

10:00 - 15:00

EUROPE DIRECT VIDZEME centrs 29.maijā organizēs pirmo diskusiju par Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu. Tajā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) komanda kopā ar laika ziņu redaktoru Tomu Brici vērsīs uzmanību uz šī brīža klimata riskiem Latvijā, kā arī aicinās tās dalībniekus kopīgā sarunā apzināt iespējamos risinājumus, lai tos mazinātu vai novērstu reģiona līmenī.

Diskusija notiks Cēsīs, restorāna “Vanadziņš” telpās, Rīgas ielā 15.
Programma pieejama ŠEIT.
Aicinām interesentus pieteikt savu dalību līdz 27.maijam ŠEIT.

Vidzemes plānošanas reģions vairākus gadus mērķtiecīgi strādā, lai veicinātu teritorijā pāreju uz efektīvu un tīru enerģiju, tādējādi ieviešot Eiropas Savienības klimata un enerģētikas mērķus reģionālā līmenī. To paredz arī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2022.-2027. gadam, nosakot vairākus rīcību virzienus un uzdevumus tostarp – energoplānošanas stiprināšana; energofektivitāte; pāreja uz atjaunīgo enerģiju. Lai mazinātu reģionālos izaicinājumus un nodrošinātu ilgtspējīgu enerģētikas nozares attīstību, šobrīd VPR komanda projekta “CEESEU-DIGIT” ietvaros sagatavo Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā tiks definētas prioritātes, mērķi, uzdevumi un pasākumi reģiona līmenī, kas vērsti uz reģiona enerģijas sistēmu, klimata pārmaiņu mazināšanu un ilgtspējīgiem enerģētikas attīstības virzieniem. Nozīmīgs pamats šim dokumentam ir katras pašvaldības spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti, kuros apkopoti enerģijas patēriņa dati, paredzēti mērķi un rīcības SEG emisiju mazināšanai, energopārvaldības ieviešanai un uzraudzībai, kā arī pasākumi klimata pārmaiņu risku mazināšanai. Visbiežāk šādu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu saīsinājumā dēvē par SECAP plānu, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē – ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns. Starp 11 Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošajām pašvaldībām šāds plāns ir sagatavots un spēkā esošs septiņās pašvaldībās.

Līdz šim VPR vairāku starptautisku projektu ietvaros organizēja darbseminārus pašvaldību speciālistiem ar mērķi veicināt energopārvaldnieku un citu speciālistu zināšanas, izstrādājot un atjaunojot ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcību plānus. Darbsemināros apgūtas gan teorētiskās zināšanas, pieaicinot nozares ekspertus, gan arī darba grupās pildīti praktiski uzdevumi un treniņi, sākot no enerģijas patēriņa datu analīzes, iesaistīto pušu kartēšanas līdz pat klimata pārmaiņu radīto risku jutīgo teritoriju identificēšanu un enerģētiskās nabadzības mazināšanu.

Šo diskusiju organizē EUROPE DIRECT VIDZEME centrs kopā ar VPR īstenoto Eiropas Savienības “Life” programmas projektu “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienības reģionālo pārvalžu iniciatīvu izstrāde un ieviešana taisnīgas pārkārtošanās nodrošināšanai enerģētikas nozarē” (CEESEU-DIGIT). Viens no EUROPE DIRECT VIDZEME centra uzdevumiem ir aicināt ikvienu iesaistīties Eiropas Savienībā notiekošajos procesos un izteikt savu redzējumu, tostarp arī par enerģētikas un klimata politiku. Reģionu un pašvaldību loma ir nozīmīga, lai kopīgiem centieniem tiktu sasniegti ES izvirzītie mērķi. EUROPE DIRECT centri visā Latvijā, tostarp arī Vidzemē, palīdz noteikt ES politikas aspektus, kas ir svarīgi vietējā līmenī un rīko pasākumus, kas atbilst vietējām vajadzībām. Vidzemē šāds centrs darbojas kopš 2021.gada.

Visu atbildību par saturu uzņemas tā autori. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Ne Eiropas Komisija, ne EASME neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu.

Jautājumiem: Maija Rieksta, Vidzemes plānošanas reģions, e-pasts: maija.rieksta @vidzeme.lv, 26099521.